Licencja


na korzystanie z programu komputerowego

„Vademecum windykacji”


1.Licencja stanowi prawnie wiążącą  umowę pomiędzy właścicielem programu tj. firmą Yarston s.c. we Wrocławiu ul. Tęczowa 65 a Nabywcą niniejszej licencji na korzystanie z w/w programu komputerowego. W myśl niniejszej umowy program jest licencjonowany z prawem użytkowania zgodnie z niniejszą licencją, a nie sprzedawany.

Niniejsza licencja obejmuje wyłącznie części programu określone na  fakturze dostawy, która stanowi   nieodłączną część niniejszej licencji. Brak specyfikacji części programu oznacza, że licencja jest udzielona na cały program w określonej wersji.

2. Każdy program posiada swój własny numer seryjny zgodny z numerem niniejszej licencji, która obejmuje wyłącznie program o tym numerze seryjnym. Uruchomienie funkcji drukowania z programu następuje po otrzymaniu od YARSTON specjalnego kodu, pliku lub aktualizacji, co jest uzależnione od otrzymania przez YARSTON zapłaty, a w wypadku sprzedaży ratalnej zapłaty pierwszej raty.

3. Program jest chroniony prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.

4. Korzystanie z licencji będzie odbywać się na następujących zasadach szczegółowych:

a/  Wersja jednostanowiskowa programu może zostać zainstalowana  na jednym komputerze

b/  Wersja do sieci lokalnej programu może być zainstalowana na wskazanej w fakturze lub ofercie ilości komputerów w sieci komputerowej znajdującej się pod jednym adresem
c/  Wersja do sieci rozległej programu może być zainstalowana na wskazanej w fakturze lub ofercie ilości komputerów znajdujących się pod różnymi adresami oraz przenośnych
d/  Zabronione jest sporządzanie i przechowywanie dodatkowych kopii programu.

e/  Bez zgody YARSTON zabronione  jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w otrzymanym programie z wyjątkiem zmian wynikających z normalnego korzystania z programu.

5. Program nie może być przekazywany przez Nabywcę osobom trzecim do odpłatnego lub nieodpłatnego wykorzystania.

6.  Program nie może być odsprzedany osobie trzeciej bez zgody YARSTON. Po uzyskaniu pisemnej zgody program może być odsprzedany w całości tj. z całą dokumentacją pod warunkiem przekazania YARSTON deklaracji nowego użytkownika  do przejęcia zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży programu i kontynuacji aktualizacji. W takim wypadku pierwotny Nabywca nie może pozostawić sobie żadnej kopii programu w żadnej postaci,

7. Aktualizację programu typu upgrade może nabywać wyłącznie posiadacz ważnej licencji. Przerwa w zakupach aktualizacji wymaga zakupu specjalnej licencji na dalsze aktualizacje.

8. Aktualizacje programu oznaczane są datami.

9. YARSTON oświadcza, że dołożył należytej staranności dla zapewnienia prawdziwości merytorycznej programu w jak i przy opracowaniu wszystkich opcji programu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań podjętych przy pomocy programu lub w oparciu o informacje uzyskane z programu. Odpowiedzialność formalna i jakiekolwiek odszkodowania materialne z tytułu skutków korzystania z programu są całkowicie wyłączone.

10. Nabywca jest świadomy, że program stanowi narzędzie do wspomagania sporządzania pozwów i prowadzenia windykacji. Nabywca wyłącznie sam odpowiada za treść dokumentów sporządzonych przez program na papierze lub w formie elektronicznej co obejmuje między innymi obowiązek sprawdzania poprawności pod względem formalnym i merytorycznym treści wygenerowanych dokumentów w postaci w jakiej będzie widział je odbiorca.

11. YARSTON oświadcza, że dołożył odpowiednich starań, aby program był wolny od błędów instalacji, wykonania oraz zawartości szkodliwych plików (wirusów), jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające pośrednio lub bezpośrednio z instalacji i użytkowania programu.

12. Użytkowanie programu jest niezgodne z niniejszą licencją w wypadku zalegania z zapłatą za program lub jego aktualizacje. Jako użytkowanie programu jest rozumiana jego gotowość do użytkowania (np: zainstalowanie na komputerze) bez konieczności wykazywania czynności wykonanych w programie.

13. Odpowiedzialność materialna YARSTON z tytułu świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie jest wyłączona, a w wypadku, gdy może być dochodzona na podstawie przepisów wyższej rangi jest ona ograniczona do wysokości wniesionych opłat za korzystanie z programu w roku, w którym roszczenie powstało - w ciągu pierwszego roku do wartości zapłaconej ceny za program, w następnych latach do wartości zapłaconej ceny za aktualizacje w ostatnich 12 miesiącach.

14. W wypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej umowy YARSTON może jednostronnie rozwiązać umowę bez odszkodowania i bez zwrotu zapłaconej ceny. W wyniku rozwiązania umowy Nabywca traci prawo do użytkowania programu, a ewentualne użytkowanie staje się nielegalne w myśl odpowiednich przepisów dot. ochrony praw własności intelektualnych

15. YARSTON, w kolejnych aktualizacjach, ma prawo do wprowadzania zmian w programie oraz w treści licencji.

16. Nabywca jest zobowiązany do ochrony  programu przed użytkowaniem go przez osoby nieuprawnione wg niniejszej licencji.

17. YARSTON udziela Nabywcy gwarancji na sprawne funkcjonowanie programu przez okres 1 roku od daty zakupu programu. W celu skorzystania z gwarancji należy przesłać do YARSTON nośnik z wadliwym programem, zarchiwizowane dane oraz plik: error.log znajdujący się w folderze, w którym został zainstalowany program oraz opisem uszkodzenia. Naprawiony program zostanie dostarczony Nabywcy w terminie 30 dni na koszt YARSTON.